Volgen, maar waarom? | Levi

Bijbel: Mattheüs 9 en Lukas 5

U bent aan het werk. U verdient goed geld. U heeft een mooi huis, een fraaie auto. Af en toe sjoemelt u een beetje met de belasting, maar ach, dat doet toch iedereen? Uw collega’s zijn uw vrienden. Nee, niet iedereen kan het met u vinden, maar wat geeft dat. De hele wereld kan toch niet je vriend zijn? Onverwachts ontmoet u iemand. Iemand waarvan u weet dat hij alles volgens de regels doet. En niets om geld en spullen geeft. Deze persoon staat stil, kijkt u aan en zegt: ‘Volg mij’. Wat doet u?

LEVI VOLGT.

Hij is een tollenaar. Wij zouden zeggen: een belastingambtenaar in dienst van de bezetter. Hij woont in een mooi huis in het land Israël en werkt voor de vijand. In die tijd waren dat de Romeinen. Maar dat maakte Levi niet uit. Als hij maar geld kon verdienen. Vaak vroeg hij meer belastinggeld dan nodig was, hier vulde hij zijn eigen zak mee. Geld is het belangrijkste voor hem. De mensen spogen voor hem op de grond. Onder de tollenaren had hij zijn vrienden. Totdat er plotseling een Man langs komt, een Joodse Rabbi. Hij spuugt niet op de grond. Hij loopt niet met een grote boog en een afwijzende blik op z’n gezicht om hem heen. Nee, Hij staat stil en kijkt Levi doordringend aan. Duidelijk klinkt Zijn stem: ‘Volg Mij.’ 

Deze twee woorden dringen door. Levi kan en wil niet anders dan opstaan en deze Man volgen. Maar Wie is deze Man? En waarom roept Hij mensen om Hem te volgen? Het is de dertigjarige Jezus. Nog niet zo lang geleden was Hij in de Jordaan gedoopt door Johannes de Doper. Johannes had tegen de mensen gezegd: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ (Johannes 1 : 29). En nadat Jezus gedoopt was, klonk er een stem uit de hemel, zeggende: ‘Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb!’ (Mattheüs 3 : 17). Overal waar Jezus komt roept Hij mensen om Hem te volgen. Hun oude -zondige- leven achter zich te laten en achter Hem aan te komen. Wat doet Levi als Hij Jezus volgt? 

LEVI NODIGT JEZUS UIT.

Hij maakt een uitgebreide maaltijd voor Jezus en nodigt ook zijn collega’s en andere mensen uit. Het is een grote groep. Het waren niet bepaald de meest geliefde mensen van die tijd. Ze stonden bekend als hoeren, dieven, onruststokers en criminelen. In de Bijbel worden ze ‘zondaren’ genoemd. Ze bepalen zelf wat goed en kwaad is, de wet van God zegt hen niet veel. Wat zoekt Jezus toch bij deze mensen? Dat vragen de Farizeeërs en Schriftgeleerden zich ook af. Zij leven voor het oog heel netjes en stipt. Niets was er op hun leven aan te merken. Ze gaven geld aan de armen, deden nauwkeurig hun werk, hadden verstand van allerlei zaken. Ze waren de religieuze leiders van die tijd.  En ze vonden zichzelf veel beter dan het gezelschap waar Jezus nu is. Ze snappen er niets van. Waarom eet Jezus met hen? Samen eten doe je toch alleen met je vrienden? Niet met zulke slechte mensen! 

De Farizeeërs en Schriftgeleerden willen het naadje van de kous weten. Nee, ze stappen niet direct op Jezus af, achter Hem om proberen ze erachter te komen. Maar Jezus ontmaskert hen. Hij kent hen. Hij kent hun gedachtes en hun overleggingen én Zijn antwoord is duidelijk: ‘Die gezond zijn hebben de medicijnmeester (dokter) niet nodig, maar die ziek zijn.’ (Mattheüs hoofdstuk 9 : 12). Jezus maakt Zich bekend als de grote Dokter. Nee, niet alleen om zieke mensen beter te maken (dat deed Hij ook) maar Hij is vooral gekomen om mensen te verlossen van hun zondige aard. Wat dat is? Dat zie je in leugen, bedrog, egoïsme, gierigheid, trots, jaloersheid, vijandschap, haat, overspel etc. Allemaal dingen die niet zijn wat God wil. Dat is zonde. En de zonde maakt een scheiding tussen God en de mensen. Dat was ook de boodschap voor Levi.  

LEVI VERLAAT JE SLECHTHEID EN LEEF!

Leef niet langer in egoïsme en geldgierigheid voort. Breek ermee. Bekeer je ervan. Het maakt je niet gelukkig. Levi was geldziek. Hij wilde altijd maar meer en meer, ten koste van een ander. Het was nooit genoeg. Een onvervulbare honger. Hij wandelde in de duisternis van het geld en de corruptie en zondigde daarmee tegen God. Totdat Jezus kwam. Hij zei: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. (Johannes 8 : 12). Op het moment dat Jezus Levi riep, werd Levi getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde (Kolossenzen 1 : 13). Levi had dit zelf niet verdiend, en er ook niet om gevraagd. Hij ontving dit gratis, uit genade, als een geschenk van God. Maar hoe kan dat? 

LEVI GAAT LEREN DAT JEZUS HIERVOOR ZIJN LEVEN GEGEVEN HEEFT.

Het volgen van Jezus gaat niet zonder slag of stoot. Want het gaat met Jezus heel anders dan gedacht. Eerst lijkt het de goede kant op te gaan. Levi ziet dat Jezus steeds meer volgers krijgt, vooral vanwege de wonderen die Hij doet. Maar als Jezus steeds duidelijker bekend maakt Wie Hij is en waarvoor Hij gekomen is, neemt het haatgevoel tegen Jezus toe. Levi merkt dat veel mensen niet willen geloven dat Jezus de Zoon van God is. En Zijn boodschap van gerechtigheid roept eerder ergernis dan volgzaamheid op. En Zijn ontmaskerende woorden vallen al helemaal in verkeerde aarde.  

Levi ontdekt dat Jezus een streep zet door de eigen wil van mensen. Zijn boodschap is glashelder: ‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, en de begeerlijkheid van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.’ (1 Johannes 2 : 15-17). Jezus maakt de wil van God duidelijk: Die in Mij gelooft heeft het eeuwige leven. Je kan alleen door Mij verlost worden. Ik ben de enige Weg, de enige Waarheid.  

Levi is er getuige van dat veel mensen die Hem eerst volgden, zich later tegen Jezus keren. Ze zeggen: deze woorden zijn hard, moeilijk, niet tolerant. Als dat gebeurt kijkt Jezus Levi en de andere volgelingen die nog wel bij Hem zijn, aan. Hij zegt: ‘willen jullie ook niet bij Mij weggaan?’ Maar hun antwoord is duidelijk: ‘Heere, tot Wie zullen wij anders heengaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat U bent de Christus, de Zoon van de Levende God.’ (Johannes 7 : 68-69).   

LEVI BLIJFT OOK BIJ JEZUS.

God houdt hem vast. Zijn liefde is tot het einde. Wat God begint maakt Hij ook af. God doet geen half werk. Hij wil van Levi weer een nieuw mens, een nieuw schepsel maken. Iemand die niet langer wandelt in ‘hoererij (overspel), onreinheid, kwade begeertes en gierigheid welke is afgodendienst. Als ook in gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering en vuil spreken (Kolossensen 3 : 5 en 8). Al die dingen horen niet bij God. Dat hoort bij de satan, de grote tegenstander van God. Hij wil dat Levi weer gaat lijken op Hem. Dat Levi gaat wandelen in barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; verdragende en vergevende  de een de ander, gelijkerwijs als Christus hem vergeven heeft. (Kolossensen 3 : 13)  

God heeft alle zonden van Levi vergeven, om Jezus’ wil. Want Jezus is gekomen als het Lam van God om de zonde van de wereld weg te nemen. Hiervoor is Jezus gestorven aan het kruis. Want na drie jaar heeft Jezus Zichzelf vrijwillig gevangen laten nemen. Is Hij gedood aan het kruis. Maar juist de kruisdood van Jezus heeft de weg van totale reiniging, vergeving en vernieuwing geopend. Want Jezus is niet in de dood gebleven, maar Hij is opgestaan. Daarom is er hoop. Leven met God, als een nieuw mens, voor altijd. Daarom komt de boodschap ook tot u:  

Johannes 17 : 3
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enigen waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.   

Bijbelcentrum

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten